Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Mantelzorg Awards 2018.

De verkiezing van de Mantelzorg Awards 2018 wordt georganiseerd door Stichting Waardevolle Mantelzorg gevestigd te Nieuwerbrug aan den Rijn en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 66396123. Alle deelnemers, genomineerden en stemmers verklaren zich akkoord te gaan met deze Algemene voorwaarden.
 

DEFINITIES

  • Algemene Voorwaarden: onderhavige voorwaarden.
  • Deelnemer: een mantelzorger die iemand nomineert voor een Mantelzorg Award
  • Mantelzorger: iedereen die langdurig voor een dierbare zorgt.
  • Genomineerde: een persoon die door een mantelzorger is genomineerd en waarop een stem kan worden uitgebracht.
  • Stemmer: een natuurlijke persoon die een stem uitbrengt.
  • Gedragscode Promotionele Kansspelen: de gedragscode zoals in werking getreden op 1 januari 2014.
  • Prijzen: Winnaars van de Mantelzorg Awards 2018 winnen een Mantelzorg Award.
  • Prijswinnaar: De genomineerde die een Mantelzorg Award wint.
  • Internet site: www.mantelzorgawards.nl


DEELNAME
De verkiezing heeft als doel om, samen met partijen met een warm hart voor mantelzorg, een podium te creëren waarop verhalen worden verteld en gedeeld die mensen inspireren.

Deelname aan de verkiezing is gratis voor zowel deelnemers, genomineerden als voor stemmers.

Deelname aan deze verkiezing is open voor iedereen die langdurig voor een dierbare zorgt, ook wel mantelzorger genoemd. Als je jonger bent dan 13 jaar moet je eerst toestemming aan je ouders/verzorgers vragen om mee te doen.

Deelnemers dienen werkelijke, actuele en complete informatie te verstrekken. Het is niet toegestaan onder een andere naam deel te nemen.

De winnaars worden bekendgemaakt op de website www.mantelzorgawards.nl. Daarnaast ontvangen de deelnemers een email met de uitslag.

In geval van geconstateerde onregelmatigheden bij deelname aan deze verkiezing wordt de deelnemer onherroepelijk van verdere deelname uitgesloten.

 

NOMINATIE VOORWAARDEN
Deelname aan de verkiezing is voorbehouden aan mantelzorgers, zij kunnen personen nomineren die het voor hen gemakkelijker maken de rol van mantelzorger te vervullen.

De nominaties kunnen ingediend worden via de internetsite. De deelnemer garandeert dat hij/zij de gegevens naar waarheid en volledig invult.

Mocht een genomineerde onverhoopt niet (langer) genomineerd willen zijn, dan kan hiertoe een verzoek worden gedaan bij de organisatie.

Deelname aan de verkiezing is uitgesloten voor eenieder die op enigerlei wijze (in)direct betrokken is bij de organisatie of een van de partners van de verkiezing.

 

STEMPROCEDURE
Gedurende de stemperiode kan maximaal 1 keer via e-mail, per categorie, een stem uitgebracht worden.

Alleen uniek uitgebrachte en uniek bevestigde stemmen via duurzame, persoonlijke e-mailadressen tellen mee, waarbij op basis van de stemgegevens het duidelijk is dat het om de stem gaat van een uniek persoon.

Alleen als je op het moment van het uitbrengen van een stem 18 jaar of ouder bent en de gegevens naar waarheid hebt ingevuld, is je stem geldig.

De stemmer garandeert dat de door hem/haar opgegeven gegevens tijdens de stemprocedure correct, up-to-date en volledig zijn.

De organisatie heeft het recht om bij het vermoeden van fraude of misbruik of onsportieve deelname aan de verkiezing, zonder opgaaf van redenen een genomineerde te diskwalificeren, de deelname van een genomineerde te blokkeren en/of stemmen niet mee te tellen.

De organisatie en haar partners zijn verplicht, ook in geval van eerder gegeven toestemming, deelnemers of genomineerden ten alle tijden de mogelijkheid tot uitschrijving te bieden.

 

JURERING
Voor de jurering is een deskundige jury samengesteld. De juryleden zijn allen mantelzorgers.  De te winnen prijzen zijn persoonsgebonden, zijn niet overdraagbaar en zijn niet inwisselbaar. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

 

PRIVACY & PROMOTIE
De organisatie respecteert de privacy van de personen die aan de verkiezing meedoen. De organisatie zal er zorg voor dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens zal worden behandeld.

De deelnemers, genomineerden en de winnaars van een Mantelzorg Award verlenen toestemming aan de organisatie om zijn/haar naam, evenals mogelijke foto’s met betrekking tot de Award uitreiking voor promotionele doeleinden met betrekking tot de verkiezing te gebruiken. 

De deelnemers, finalisten en de winnaars verplichten zich door deelname aan deze verkiezing mee te werken aan publiciteit rondom de Mantelzorg Awards van Stichting Waardevolle Mantelzorg.

Van de winnaars van de eretitel ‘Mantelzorg Award 2018 ' wordt - binnen redelijke grenzen - verwacht dat zij uit hoofde van deze titel meewerken aan publicitaire activiteiten, aanwezig zijn bij evenementen of andere promotionele werkzaamheden.

 

TELL-A-FRIEND
Via deze verkiezing kun je eenvoudig vrienden en bekenden een uitnodiging sturen om ook een stem uit te brengen. Het is echter niet gegarandeerd dat de uitnodiging daadwerkelijk aankomt. Die verantwoordelijkheid ligt bij de provider. De organisatie van de verkiezing raadt u aan voor de zekerheid ook een uitnodiging via uw e-mailaccount of social network te versturen.

 

DE WEBSITE
De internetsite mag op geen enkele wijze (technisch) aangesproken, gebruikt of uitgelezen worden om automatisch te stemmen, data te kopiëren naar andere opslagmedia, om spam te versturen, of voor andere doelen, zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van de organisatie.

Het gebruik van de internetsite komt voor eigen rekening en risico van de gebruiker. De aangeboden informatie is van algemene aard en aan verandering onderhevig. Bijgevolg kan de organisatie niet instaan voor de volledigheid en juistheid van de aangeboden informatie.

Stichting Waardevolle Mantelzorg aanvaardt nimmer verantwoordelijk en/of aansprakelijkheid voor enige schade in welke vorm dan ook, die het gevolg is van het door derden onderscheppen, gebruiken, misbruiken of wijzigen van door de organisatie en/of gebruikers via e-mail verzonden informatie.

Stichting Waardevolle Mantelzorg behoudt zich het recht voor de internetsite of onderdelen van de internetsite tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de internetsite. De organisatie zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de internetsite nimmer tot enige schade jegens stemmers of genomineerden gehouden zijn. 

 

COOKIES
Om de verkiezing en het stemproces goed te kunnen laten verlopen en waar nodig te kunnen verbeteren kan de internetsite gebruik maken van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze internetsite wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Het is mogelijk om cookies uit te schakelen. Voor meer informatie over het accepteren van cookies, raadpleeg de helpfunctie van uw browser.

 

AANSPRAKELIJKHEID
Stichting Waardevolle Mantelzorg en haar partners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit deze verkiezing voortvloeiende schade. Iedere verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor directe, immateriële of indirecte schade waaronder begrepen gevolgschade en gederfde inkomsten die het gevolg is van het verlenen van toegang tot, dan wel het gebruik maken van de internetsite en/of het uitbrengen van een stem wordt door de organisatie uitdrukkelijk verworpen. Onder geen beding kan de organisatieverantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gehouden voor de onjuistheid, onvolledigheid of ongeldigheid van de informatie op de internetsite.

Stichting Waardevolle Mantelzorg en haar partners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt dan wel voortvloeiend uit de door haar uit te reiken prijzen.

Stichting Waardevolle Mantelzorg en al haar partners, zijn niet aansprakelijk voor fouten in de afhandeling van e-mails en de uitreiking van eventuele prijzen. Indien de Award wordt uitgereikt aan iemand die de prijs opeist door zich wederrechtelijk voor te doen als de rechtmatige winnaar, dan wordt de schade hierdoor geleden op deze persoon verhaald.

Deelnemers doen vrijwillig en bewust, afstand van alle (mogelijke) claims, verkiezings en rechtszaken van enig soort tegen Stichting Waardevolle Mantelzorg en haar productiepartners van deze verkiezing die verband houden met of voortvloeien uit de deelname aan de verkiezing, inclusief, zonder beperking, alle claims, verkiezings- of rechtszaken wegens nalatigheid en/of andere storingen, persoonlijk letsel, laster, schending van het recht van publiciteit, schending van privacy en schending van het auteursrecht.

Stichting Waardevolle Mantelzorg en haar productiepartners besteden de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van deze verkiezing en de campagne. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten door Stichting Waardevolle Mantelzorg openbaar gemaakte (promotie-)materialen van welke aard dan ook, anders dan deze verkiezingvoorwaarden, kunnen niet aan Stichting Waardevolle Mantelzorg worden tegengeworpen, noch enige verplichting voor het Stichting Waardevolle Mantelzorg doen ontstaan.

Stichting Waardevolle Mantelzorg is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van computer- en/of internetstoringen en sluit iedere aansprakelijkheid uit in het geval deelname (tijdelijk) onmogelijk is ten gevolge van enige storing.

 

INTELLECTUEEL EIGENDOM
Stichting Waardevolle Mantelzorg verkrijgt na uploaden van content (tekst, foto’s, illustraties, video’s of andere content) door de deelnemers te allen tijde het bewerkings-, publicatie- en uitgaverecht op de respectievelijke inzendingen van de deelnemers. Deelnemers verzekeren zich ervan dat de content die zij uploaden en delen rechtenvrij is.

Deelnemers dienen zich ervan te vergewissen dat er geen intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden rusten op de content (teksten, video’s, beelden, audio etc.) die onderdeel uitmaken van hun deelname.

Stichting Waardevolle Mantelzorg en haar productiepartners worden door de Deelnemers gevrijwaard van eventuele claims vanwege content die door Deelnemers voor deze verkiezing wordt gebruikt.

Inzendingen die naar inzicht van Stichting Waardevolle Mantelzorg niet passend worden geacht, onder meer vanwege het aanstootgevende, kwetsende, racistische, seksueel beladen, beledigende en/of commerciële karakter of in strijd met de goede zeden en fatsoensnormen kunnen door Stichting Waardevolle Mantelzorg worden verwijderd.

 

SLOTBEPALINGEN
Stichting Waardevolle Mantelzorg is te allen tijde gemachtigd om tussentijds naar behoefte en zonder voorafgaande kennisgeving de voorwaarden aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen bekend worden gemaakt op de internetsite.

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. In gevallen waarin de algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de organisatie van de verkiezing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van het gebruik van de internetsite worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Den Haag. Stichting Waardevolle Mantelzorg handelt conform de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

 

CONTACT
Mocht u na het lezen van de Algemene Voorwaarden vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden dan wel verdere vragen hebben over de verkiezing, de internetsite, het stemmen en/of de prijzen, neem dan contact op via maastricht@mantelzorgawards.nl.

Om deze website ten volle te benutten dient u cookies te accepteren - toon details